Schorsing en verwijdering van leerlingen

Regels voor schorsing en verwijdering van leerlingen


Op de openbare basisscholen van de Stichting Op Kop gaan we uit van een protocol. Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht.
Er kunnen twee vormen van maatregelen genomen worden:
 Schorsing
 Verwijdering


Schorsing
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling voor het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd;
 Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan Cito-entree of Eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijvoorbeeld het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren;
 De schorsing kan maximaal één week (5 dagen) duren Wezenlijk is dat de  schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte verwijdering worden; de termijn  is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter beschikking heeft om een eventuele  verwijderingbeslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden;
 De ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel;
 Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen;
 Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen;
 Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: 
• Het bevoegd gezag;
• De ambtenaar leerplichtzaken;
• De Onderwijsinspectie;
 De Onderwijsinspectie wordt door de school schriftelijk geïnformeerd over de schorsing en de reden wanneer deze langer dan één dag duurt;
 Ouders/verzorgers kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen veertien dagen op het bezwaarschrift.

 


Verwijdering
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de
veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. De wettelijke regeling van het openbaar onderwijs is hierbij van toepassing
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag;
 Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te horen;
 Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders/verzorgers ter kennis wordt gesteld en door de ouders/verzorgers voor gezien wordt getekend.
 Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd aan:
• De ambtenaar leerplichtzaken;
• De Onderwijsinspectie;
 Het bevoegd gezag informeert de ouders/verzorgers schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders/verzorgers in de gelegenheid worden gesteld hun mening in een gesprek of schriftelijk kenbaar te maken;
 Vervolgens kan het bevoegd gezag schriftelijk besluiten de leerling te verwijderen. De ouders  hebben de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen tegen dit besluit;
 Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift;
 Het bevoegd gezag neemt binnen vier weken na ontvangst een beslissing op het bezwaarschrift;
 Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat het bevoegd gezag heeft voldaan aan zijn zorgplicht om een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten/ er een andere basisschool of een andere school voor speciaal  onderwijs bereid is gevonden om de leerling op te nemen.